سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

زیبا شاهمرادی – کارشناس ارشد مدیریت مالی

چکیده:

یکی از اهداف اساسی کشورها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه می باشد که از مهمترین عوامل موثر برتوسعه بازارهای مالی و کارآمد شدن آنها تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی است برای رسیدن به این هدف باید ابزارهای گوناگون مالی طراحی شود و با توجه به اینکه توسعه نظام مالی دریک کشور بدون درنظر گرفتن شرایط بومی کشور میسر نمی باشد بنابراین باتوجه به دستورات اسلامی درزمینه امور مالی که شامل اصل صحت و لزوم قرار دادها از دیدگاه فقه اسلامی و ضوابط عمومی و اختصاصی قرار دادهای بازار سرمایه از دیدگاه فقه اسلامی می باشدکه می بایست به طراحی و توسعه این ابزارها پرداخته شود تا با ایجاد این ابزارهای مالی متنوع بتوان شرایطی را ایجاد نمود که به تقاضاهای سرمایه گذاران با اهداف خاصی مانند ریسک پذیری یا ریسک گریزی ابزارهای مالی با سررسیدهای کوتاه مدت یا بلندمدت پاسخگو بود و با درنظر گرفتن این موضوع که تعاریف و مباحث ادبیات موضوعی ابزارهای مالی اسلامی و مسائل فقهی مربوط به ان به سهولت قابل دسترسی بوده دراین مقاله سعی شده با توضیحات اندکی در این خصوص بیشتر به توسعه و طراحی یکی از این ابزارها که همان اوراق استصناع سفارش ساخت است پرداخته شود.