سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود صادقی خمامی – مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران مپنا
مسعود صادقی خمامی – شرکت توانیر

چکیده:

مقابله بااتصالات سست شناسایی عیوب مکانیکی با بکارگیری فن آوری گرمانگاری از جمله روشهای مورد توجه درنگهداری و تعمیرات نزد بهره برداران تاسیسات الکتریکی و تجهیزات دوار محسوب می شود این مقاله با اتکا به تجربیاتدست اندرکاران نگهداری و تعمیرات بهره برداری واحدها و تاسیسات نیروگاهی و با نگاهی به دستورالعمل های معتبر صنعتی سعی درتبیین صحیح روشهای عیب شناسی و چگونگی تحلیل و تفسیر صحیح درفرایند گرمانگاری دارد یکی از بااهمیت ترین یافته های این تحقیق بیانگر این نکته است که برنامه ریزان و متولیان پروسه برنامه ریزی عملیاتی نگهداری و تعمیرات پس از مرحله تصویربرداری حرارتی درانجام برنامه ریزی و الویت گذاری اقدامات اصلاح با مشکل روبرو می شود لذاتحلیل و تفسیر تصاویر حرارتی و تبیین شیوه اولویت گذاری اصلاحی دراین فرایند با نگاهی به منابع و مراجع معتبر شناسایی شده و بعنوان راه حلی جهت رفع این نقیصه درادامه مقاله موردب ررسی قرار خواهد گرفت .