سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی محمدی – دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز
مهناز حسین زاده – دانشجوی دکترا مدیریت تحقیق در عملیات دانشکده مدیریت
محمد باقرزاده آذر – دانش آموخته مدیریت تحقیق در عملیات

چکیده:

هدف این مقاله ارائه فرایندی به منظور حل مساله برنامه ریزی چند سطحی با استفاده از رویکرد برنامه ریزی آرمانی خطی فازی و تطبیق آن با مسئله تخصیص سفارشات به تامین کنندگان می باشد دراین مقاله هر تامین کننده به عنوان یک سطح در مسئله برنامه ریزی آرمانی چند سطحی فازی در نظر گرفته شده که تعیین سطح هریک ب استفاده از روش تحلیل رابطه ای خاکستری انجام گرفتها ست هرسطح یک متغیر در کنترل خود دارد که تعداد سفارشات تعلق گرفته به آن تامینکننده را نشان میدهد تولرانس توابع عضویت تابع هدف و همچنین بردارهای کنترلی مربوط به تصمیم گیرنده هر سطح با توجه به جواب بهینه هریک از سطوح تصمیم گیری به صورت جداگانه تعیین گردیده است کاربرد تلفیقی رویکردهای ذکر شده نتایج درخشانی را در زمینه تخصیص بهینه سفارشات به تامین کنندگان شرکت مورد بررسی دراین پژوهش به همراه داشته است.