سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد مرادی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
میلاد امیری –

چکیده:

وضع قوانین سخت گیرانه درزمینه آلایندگی محیط زیست و بهبود روزافزون کیفیت استانداردهای زیست محیطی و همچنین لزوم استفاده بهینه از سوختهای فسیلی موجب شده است تا نظریه احتراق پیش مخلوط با نسبت سوخت به هوای کمتر از یک به عنوان یکی از روشهای تثبیت شده درطراحی محفظه احتراق توربین های گازی معرفی شود با این وجود مهمترین مشکلی که درسیتسمهای احتراق پیش مخلوط با نسبت سوخت به هوای کمتر از یک رخ میدهد احتمال بالای وقوع ناپایداری های ترمواکوستیک درمحلظه احتراق است این ناپایداری ها تاثیر بسزایی درعمر محفظه های احتراقی و همچنین مصرف سوخت و بارکاری توربین گاز دارد لذا دراین بررسی سعی شده است با استفاده از تحلیل اکوستیک محفظه احتراق و شناخت مکانیزم تشکیل پدیده و نحوه اثرگذاری آن برجریان حاکم برمحفظه احتراق یک کد یک بعدی برای برری این پدیده توسعه داده شود نتایج بدست آمده از بررسی انجام شده و مقایسه آنها با داده های تجرب ی بدست آمده از مقالات منتشر شده و دستگاه تجربی ساخته شده حاکی از آن است که باوجود فرضت هایی که درزمینه فوق انجام گرفته ااما این مدل می توانددر پیش بینی محدوده های وقوع ناپایداری و جلوگیری از وقوع یا کنترل آن می تواندبه محققین امر یاری رساند.