سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سعید هداوند – مدیر آموزش، شرکت صاایران

چکیده:

برای اینکه یک مدیر در یک حوزه خاص مدیریتی عملکرد موفقی داشته باشد و شایسته قلمداد شود، می بایست شایستگی های مورد نیاز آن حوزه را که بر اساس معیارها و ضوابط از پیش تعیین شده تعریف گردیده اند در اختیار داشته باشد. در این مقاله، درباره شایستگی ها و مهارت های مورد نیاز مدیران آموزش بحث می شود. در ابتدای مقاله، توسعه استراتژیک مدیران در قالب مفاهیم «مهارت» و شایستگی» تشریح گردیده و درباره چهار سطح از شایستگی ها [شخصی، دانشی،اجتماعی و روشی] که می بایست واجد آن باشند بحث می شود و برای ارزیابی آن، شیوه ای نظام مند معرفی می گردد. در ادامه، مهارت های مورد نیاز مدیران آموزش [فنی، انسانی و ادراکی] بعنوان یکی از اجزای اصلی ایجاد شایستگی به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد و راه های دستیابی به آن بررسی می شود