سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر سیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
جواد وروانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
رضا جعفری نیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محسن نجارچی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

روش کلارک یکی ازروشهای کاربردی تهیه ابنمود واحد لحظه ای درحوزه های آبخیز می باشد که کارایی آن به دقت تخمین پارامتر ضریب ذخیره و زمان تمرکز آن بستگی دارد از این رو پژوهش حاضر به منظور تعیین میزان کارایی آب نمود بدست آمده و ارزیابی مدل هیدروگراف واحد لحظه ای کلارک درپیش بینی هیدروگراف رواناب سطحی درآبخیز پل دوآب انجام شدها ست برای همین منظور نقشه همزمان تمرکز و هیستوگرام زمان – مساحت آبخیز درمحیط سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه و سپس هیدروگراف واحد لحظه ای با مدل کلارک برای آبخیز مذکور بدست آمد براساس نتایج این پژوهش مدل کلارک پارامتر زمان تا اوج و دبی اوج را با دقت قابل قبولی برآورد نمود همچنین این مدل درحوضه هایی با وسعت زیاد نتایج بهتری ارایه میدهد.