سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

داود جعفری – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع-دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحمد معطرحسینی – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

رویکرد جدیدی که در سالهای اخیر بر مدیریت عملیات حاکم شده، رویکرد مدیریت زنجیره تامین ( SCM) است. این رویکرد تعیین کننده اصول توانمند سازی رقابتی است[1]. امروزه کارخانه های تولیدی با توجه به نقش تولید در نظام رقابتی بازار، خود را در محیطی کاملاً متغیر می یابند. سازمانی که با این تغییرات سریع مواجه می شود، باید استراتژیهای جدیدی برای کنار آمدن با ماهیت رقابتی این محیط جدید اتخاذ کند. راهبرد قدیم تولید انبوه مبتنی بر نظریه اقتصاد "تعداد" اعتبار خود را از دست داده و به جای آن راهبردهای نوین انعطاف پذیر جایگزین شده اند. بنابراین در بازار کنونی احساس نیاز به سیستمهای تولیدی که بتواند سریع به تغییرات ایجاد شده پاسخ دهد رو به افزایش است. لذاامروزه رقابت در کسب و کار و بقاء در بازار نیاز به ابزارهای قویتر از گذشته داشته. ابزارهایی که سیستمهای مدیریتی و تکنولوژی نوین در اختیار صاحبان بنگاه های تجاری قرار می دهد.
از این نوع تکنولوژی ها می توان به تکنولوژی اطلاعات(IT )‚هوش مصنوعیاشاره نمود که امروزه بسیاری از تحقیقات و مطالعات را به خود اختصاص داده اند. برای به کار گیری هوش مصنوع تکنولوژی سیستمهای مبتنی بر عاملمطرح و توسعه داده شده اند. در این مقاله، پارادایم نسبتا جدید هولونیک که رویکردی جهت سازماندهی و معماری عاملها در یک سیستم می باشند، مطرح شده و به دنبال آن چگونگی بکار گیری این پارادایم جهت هماهنگ سازی جریان مواد و اطلاعات در یک زنجیره خریدار-فروشنده مورد بحث قرار می گیرد. در این مقاله ضمن استفاده از مدلPORSAبه عنوان مدل پایه و بکارگیری هولونهای اصلی تعریف شده در این معماری، هولونهای جدید، تعاملات و مشارکتهای مورد نیاز، جهت هماهنگ سازی در زنجیره تعریف و طراحی می شود.