سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جابر جهانگیری – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور مرکز وزوان اصفهان

چکیده:

بابررسی سابقه شهرهای اسلامی شهرهای واقع درقلمرواسلامی بویژه شهرهای دارای خاستگاه وبنیان مقدس می توان به عناصر اسلامی مانندمسجدو…باخصوصیت اسلامی مانندارامگاههای مذهبی و…درانسجام وپایداری شهرپی برد.پایداری که به مرورزمان برشدت ان افزوده گشته وسبب فراهم اوردن محیطی امن استوار ورافع نیازهای انسانی اسلامی بوده است واما این تعادل باورود خصوصیات فرهنگی وعناصر کالبدی غربی ازبین رفته ومتعاقب این نوگرایی معاصرناپایداریهای اجتماعی کالبدی پدیدار گردیده اند.شهراسلامی گذشته ازتعاریف مناقشه امیزصورت گرفته دارای صفات وویژگیهای است که تاکنون درمطالعات وبررسیهای گوناگون به انها اشاره شده است که ازجمله انهامیتوان به تعادل زیبایی هماهنگی ووحدت و…اشاره نمود.پایداری به مفهوم امروزیی ان یکی ازویژگیهای است که ازدیربازدرشهرسازی ومعماری اسلامی به صورت ضمنی وجودداشته است.برای رسیدن به شهرپایدار میتوان اصولی راکه اسلام قرنهاپیش برای زندگی وتداوم حیلت بشرمطرح نموده موردبررسی قرارداد.پایداری ازمشخصه های است که درجهت دستیابی به شهراسلامی همواره موردتوجه بودودرمسیرتحقق شهروندمتعالی نقش مهمی ایفامی نماید.بازیابی مفهوم پایداری درشهرهای امروزازجمله اساسی ترین مبانی است که نیازبه بازبینی وتعریف دوباره داردمفهوم توسعه پایدارباتوجه به شاخصهای محیط ونیازمخاطب قابل بیان شدن است.