سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسن جاجرمی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد و عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
مهستی آدینه زاده – عضو شورای اسلامی شهر بجنورد و رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر بجنورد
تکتم مظفری – عضو سازمان نظام مهندسی استان خراسان شمالی و دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد
بهنام به نیا – کارشناس ارشد معماری و عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:

در سال های اخیر گردشگری به عنوان یکی از گسترده ترین صنعت خدماتی مورد توجه قرارگرفته است و درهمه کشورهاگردشگری بعنوان عامل مهم اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است . این پدیده در همه محیط ها و مکان ها می تواند جریان داشتهباشد. گردشگری نوعی عدالت اجتماعی را برای ساکنان مناطق مختلف بوجود آورد و باعث رشد مناطق کمتر توسعه یافته می شوددر حال حاضر یکی از جاذبه های فعال دراین صنعت شهرها هستند گردشگری شهرها امروزه بصورت یکی از فعالیت ها سهماقتصادی، اجتماعی درآمده که جریان کارها اقدامات اجتماعی و تغییرات فضایی را شکل میدهد از دیرباز گردشگری در چارچوبالگوهای فضایی خاصی عمل می کند.یکی از این الگوهای فضایی که بی شک مهمترین آن نیز می باشد گردشگری شهری است. اینالگو در کشور ایران با توجه به قدمت شهر نشینی و به علت آنکه جاذبه های تاریخی و فرهنگی بسیار زیادی در دل شهرها ازگذشتگان به جامانده است نمایان تر است و غالباً شهر ها مقاصد گردشگری مهمی محسوب می گردند، بعنوان مثال شهر اصفهان ،شیراز ، کرمان و … را می توان نام برد .شهرها معمولاً جاذبه های متنوع و بزرگی شامل موز هها، بناهای یادبود، تئاترها، استادیوم هایورزشی، پار ؛ ها، شهربازی، مراکز خرید، مناطقی با معماری تاریخی و مکا نهایی مربوط به حوادث مهم با افراد مشهور دارا بوده کهاین خود گردشگران بسیاری را جذب م یکند.علاوه بر این حتی در صورتی که جاذب ههای گردشگری در مناطق غیر شهری واقعباشند از آنجا که شهرها در عینیت یافتگی مکانی، تبلور فضایی را در رابطه با پیرامون خود شکل می دهند .در این فضای شهریکارکرد تنگاتنگ شهر و پیرامون از اهمیت اساسی در برکنش های فضایی برخودار م یباشد، باز هم حجم زیادی از گردشگری درشهرها متمرکز می شوند. زیرا محل سکونت، سرویس غذا، ارتباطات، حمل و نقل سایر خدمات گردشگری در شهرها واقع اند کهبازدید کنندگان از مناطق اطراف شهر و خود شهر از آنها استفاده می کنند.