سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمد صحافی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگ
سیدامیرحسین گلی – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصف
مهدی کدیور – دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفه
بهمن بهرامی – کارشناس آزمایشگاه گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه

چکیده:

روغن دیآسیلگلیسرول DAG) به روغن خوراکی گفته میشود که حاوی حداقل 80 درصدDAG حداکثر 20 درصد TAG و 5 درصد MAG باشد. بر طبق تحقیقات گذشته، مصرف روغنهای DAG همراه با تاثیرات فیزیولوژیک مثبت در بدن میباشد که از آن جمله می توان به افزایش بتااکسیداسیون در کبد و حساسیت سلولها نسبت به انسولین، کاهش احساس گرسنگی و تجمع چربی در بدن، کاهش غلظت سدیم و کلسترول بد در خون اشاره نمود. در این مطالعه روغن حاویDAG به روش گلیسرولیز در محیطی بدون حلال و با استفاده از روغن گلرنگ تولید شد. کاتالیزورهای اختصاصی آنزیمی Lipozyme RMIM از میکروارگانیسم Lipozyme TLIM و Rhizomucor miehei از میکروارگانیسم Thermomyces lanoginosus دراین مطالعه بررسی شدند. روغن حاویDAG تحت پارامترهای مختلفی همچون دما( 40 و 60 درجه سانتیگراد زمان( 8 و 16 ساعت)، مقدار آنزیم( 5 و 15 درصد وزنی روغن گلرنگ) و نسبت مولی ( 1 به 1 و 2 به 1 گلیسرول به روغن گلرنگ) تولید شد. نتایج نشان داد که افزایش مقدار آنزیم و مدت زمان واکنش باعث کاهشمقدارDAG تولیدی شد. تنها پارامتری که با افزایش آن تولیدDAG افزایش یافت مقدار گلیسرول بود کهمقدار DAG را از45/87 به 48/14 درصد افزایش داد.