سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میترا پارسا – عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی
امینه زینالی –
مرتضی یوسف زادی –

چکیده:

گیاه بنگدانه منبع با ارزش ازلحاظ تولید تروپان آلکالوئیدها می باشد این ترکیبات درریشه گیاه تولید و به قسمتهای هوای گیاه منتقل می شود کشت ریشه های موئین به عنوان منبع پایدار برای تولید متابولیت ها پیشنهاد شده است ریشه های موئین که با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز یک نوع باکتری گرم منفی خاکزی تولید میشوند دارای رشد سریع بوده و اغلب میزان رشد آنها سریعتر از کشت سلولهای گیاهی است بزرگترین مزیت کشت ریشه های موئین این است که اغلبدرمقایسه با گیاهان مربوط توان بالایی درتولید متابولیت های ثانویه دارند یکی از اهداف این پژوهش بررسی میزان تولید ریشه های موئین با استفاده از دوسویه C58C1,A4 باکتری Agrobacterium rhizogenes درگیاه بنگدانه Hyoscyamus niger می باشد قطعات برگی از گیاه بنگدانه با دو سویه ذکر شده دربالا به روش سوزنی مایه زنی و برروی محیط کشت B5 فاقد هورمون کشت شدند پس از گذشت 48ساعت به محیط کشت B5 حاوی 400mg/l سفوتاکسیم منتقل شدند پس ازظهور ریشه های موئین برای تکثیر بیشتر درمحیط کشت b5 فاقد هورمون کشت شدند.