سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه پورشفیع – کارشناس ارشد تامین و بهبود شیر شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران
نجفقلی دبیری – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج گروه علوم دامی
علی مهدوی – استادیارگروه علوم دامی دانشگاه سمنان

چکیده:

این تحقیق بررسی اثر سطوح مختلف بذر کتان اکسترود شده و دانه کامل سویا در تغذیه گاو شیری برعملکرد دام ، میزان تولید شیر و غلظت مجموع اسیدهای چرب غیر اشباع ، غلظت دو اسیدچرب ضروری اسید آلفا لینولنیک و اسد لینولئیک مزدوج در شیر بود. تیمارهای آزمایشی شامل : 1- 0%بذر کتان اکسترود شده + 4% دانه کامل سویا +1/3 % پودر چربی 2- 1% بذر کتان اکسترود شده + 3/5% دانه کامل سویا + 8/0 % پودر چربی 3- 2% بذر کتان اکسترود شده + 3% دانه کامل سویا + 3/0 % پودر چربی بوده آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی ، 15 راس گاو شیری هولشتاین تقریبا همسن (شکم سوم یا چهارم زایش ) در اواسط دوره شیر دهی (20± 110روز شیردهی ) با میانگین تولید شیر (5/3± 44/13کیلو گرم) و وزن بدن ( 50± 600 کیلوگرم ) به طور تصادفی در سه تیمار ( گروه های آزمایشی) اختصاص یافتند انجام شد . مدت زمان انجام آزمایش 40 روز (12 روز عادت دهی و 28 روز آزمایش ) بود . خوراکها در هر سه تیمار ایزو کالریک و ایزو نیتروژنوس بود . نسبت علوفه به مواد متراکم 42 به 58 در نظر گرفته شد . مقدار خوراک مصرفی و باقیمانده ی آن و تولید شیر به صورت روزانه ثبت و اندازه گیری شد . نمونه گیری شیر برای تعیین ترکیبات ، هفته ای یک روز و از مخلوط سه دوشش انجام شد. ماده خشک مصرفی برای تیمار های 1،2 و3 به ترتیب 26.6 ، 26.9 و 26.4 کیلو گرم بود که گروه آزمایشی 3 کمترین مصرف خوراک را در کل دوره دارا بوده است ولی این اختلاف معنی دار نبود (05/0 < P) . مهمترین اسید چرب غیر اشباع مورد نظر در تحقیق حاضر آلفا لینولنیک اسید (3-ω) بود که میانگین غلظت آن در گروه های آزمایشی 1،2 و 3 به ترتیب 0.28 ، 0.56 و 0.68 درصد بود و از لحاظ آماری در این صفت بین سه گروه تفاوت معنی دار مشاهده شد(05/0 > P). دیگر اسید چرب که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت اسید چرب لینولئیک مزدوج (CLA) بود که میانگین غلظت آن در گروه های آزمایشی 1 ، 2 و3 به ترتیب 0.31 ، 0.45 و 0.72 بود و از لحاظ آماری در این صفت نیز بین سه گروه تفاوت معنی دار مشاهده شد (05/0 > P).با توجه به داده های به دست آمده ، در این تحقیق قراردادن بذر کتان اکسترود شده در خوراک متراکم گاوهای شیری می تواند سبب افزایش تولید شیر ، بهبود کیفیت چربی شیر بخصوص اسیدهای چرب ضروری گردد.