سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بندی آستین چپ – دانشگاه لرستان، گروه فیزیک، خرم آباد
رضا سپه وند – دانشگاه لرستان، گروه فیزیک، خرم آباد
محسن عادلی – دانشگاه لرستان، گروه شیمی، خرم آباد
علی بهاری – دانشگاه لرستان، گروه فیزیک، خرم آباد

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از سولفوریک اسید و نیتریـک اسـید نانولولـه هـای کربنـی چنـد دیـواره بـا قطـر 10-40 نانومتر عامل دار شده اند . سپس نانولوله ه ای عامل دار شده به عنـوان مـاکرو آغـازگر جهـت پلیمریزاسـیون حلقه گشای کاپرو لاکتون مورد استفاده قرار گرفتند . با استفاده از نـسبتهای مونـومر بـه آغـازگر زنجیـره هـای پلـی کاپرولاکتون با طولهای مختلف به نانو لوله های کربنی متصل شده و نانوکامپوزیتهای پلیمری زیـست تخریـب پـذ یر مختلف بر پایه نانو لوله های کربنی و با خواص مکانیکی ویژه تهیه شدند . نانو کامپوزیتهـای تهیـه شـده بـا روشـهای اسپکتروسکوپی و میکروسکوپی شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته اند .