سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم جوکار – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان –گروه صنایع غذایی

چکیده:

نانوذرات نقره بدلیل خواص ویژه فیزیکوشیمیایی و زیستی مورد توجه فراوان محققین در دهه اخیر بوده است .نانوذرات نقره با استفاده از نیترات نقره و پلی اتیلن گلیکول به عنوان عامل احیا کننده وهمچنین پایدار کننده تولید گردید . وجود نانو ذرات در کلویید نقره با استفاده از روشهای طیف سنجی نور مرئی – ماورابنفشUV-vis Spectroscopy)پراکنش اشعه ایکسXRD) و میکروسکوب الکترونی TEM) نشان داده شد و فعالیت آنتی اکسیدانی آن توسط روش جذب رادیکال آزاد دی فنیل پیکریل هیدرازیلDPPH)مورد ارزیابی قرار گرفت . نانو ذرات نقره با اندازه متوسط 5.5 نانومتر در کلویید , باعث ایجاد پیک در ناحیه مرئی طیف سنجی در 447 نانومتر و همچنین کاهش رادیکالهای آزاد DPPH تا حداکثر 88.9 % شدند . نانو ذرات نقره بدلیل مقاومت حرارتی می توانند بعنوان افزودنیFiller) به مخلوط مذاب پلیمر جهت تولید نانوکامپوزیت اضافه گردند. نتایج این تحقیق پتانسیل استفاده از نانوذرات نقره در بسته بندی های روغن های خوراکی به منظور افزایش عمر نگهداری روغن نشان میدهد