سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن مبینی دهکردی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
فرزانه محمدی فارسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک

چکیده:

آنزیم های پروتئاز قلیایی به دلیل دارا بودن حداکثر فعالیت دراسیدیته کم کاربرد وسیعی درصنایع تولید کننده مواد شوینده یافته اند دراین تحقیق از گونه های باسیلوس سابتیلیس و باسیلوس لیکنی فرمیس و یک گونه باسیلوس بومی اقدام به تولید انزیم و بهینه سازی آن درشرایط تخمیر با حضور محیط کشت مایع گردید و مشخص شد که میزان تولید آنزیم دراینگونه ها درمحیط کشت آبگوشت مغذی به ترتیب برابر 26.95و7.25و4.7 واحد درمیلی لیتر است سپس مشخص شد که افزودن 1درصد عصاره مخمر و 1% تیروزین به محیط کشت آبگوشت مغذی تولید آنزیم را به ترتیب 3و1.4 برابر درگونه سابتیلیس و افزودن 1درصد عصاره مخمر تولید آنزیم را به میزان 9 برابر درگونه لیکنی فورمیس افزایش میدهد