سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر حیدرپور – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد
فتح الله کریم زاده – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد
محمدحسین عنایتی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

تولید نانوکامپوزیت Al2O3/Mo توسط واکنش جانشینی آلومینوم و اکسید مولیبدنیم صورت گرفت . بدین منظور پودر Al ،Al2O3 و MoO3در آسیاب پرانرژیSPEX8000با نسبت ها و زمان های مختلف آسیاب گردید . آنالیز تشکیل فازها و محاسبه اندازه دانه هاتوسط پراش پرتو x و ریزساختار و مورفولوژی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی گردید . نتایج نشان داد که پس از زمان مشخصی از آسیاب کاری واکنش شروع شده و به صورت احتراقی خودبرقرار تا کامل شدن واکنش ادامه می یابد . مکانیزم واکنش براساس ثبت دمای محفظه برحسب زمان آسیاب کاری بدست آمد . کمترین اندازه دانه Al2O3 و Mo بهترتیب 60 و 28 نانومتر بدست آمد