سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی مشرقی – دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز
محمدمحسن مشکسار – استاد دانشگاه شیراز

چکیده:

پودر نانوکریستال NiAL به روش آلیاژسازی مکانیکی ازمخلوط پودرهای نیکل و آلومینیوم خالص تولید شد و ویژگیهای پودر حاصل به کمک روشهای آنالیز SEM. XRD مورد بررسی قرارگرفت پساز 72 ساعت آسیاب کاری پودرهای اولیه تماما به NiAL تبدیل شدند و براساس الگوی پراش اشعه X اندازه دانه پودرهای حاصل حدود 8/1nmتخمین شده زد پس از آن قطعات خام حاصل از فشردن سرد پودرهای آسیاب شده تحت فرایند تف جوشی قرارگرفتند و رفتار چگالش قطعات مذکور توسط منحنی تف جوشی مرجع Master Sintering Curves, MSC مورد مطالعه قرارگرفت فرایند تف جوشی دردمای 1400°C . 1000°C ( 900°C و درزمانهای مختلف انجام شد در انتها براساس داده های آزمایشگاهی انرژی فعال سازی فرایند تف جوشی برابر با 270kJ/mole و ثابت های رابطه MSC بصورت b = 3/398 . a = -25/962 بدست آمد دراین تحقیق مشاهده شد که MSC رفتار چگالش پودر نانوکریستال NiAL را درحین تف جوشی به خوبی پیش بینی می کند.