سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه دهقان نیری – استادیار گروه مهندسی تولید و اصلاح نباتات دانشکده فنی مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین ایران
مریم میرحسینی – کارشناسارشد گروه بیوتکنولوژی
سودابه مفاخری – استادیار گروه مهندسی تولید و اصلاح نباتات، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده:

نانوتکنولوژی توانایی در اختیار درآوردن ماده در ابعاد نانومتری و بهره برداری از خواص و پدیده های آن در ابزارها و سامانه های نوین است. در این مطالعه تولید نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی اندام هوایی گیاه کنجد بررسی شد. جهت تایید تولید نانو ذرات نقره از دستگاه اسپکتروفتومتری با طول موج 300 تا 600 نانومتر و جهت اندازه گیری ابعاد و شکل نانوذرات از دستگاه میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) استفاده شد. براساس نتایج این تحقیق، ذرات نقره بدست آمده کروی بوده و در محدوده 18 تا 70 نانومتر قرار داشتند.