سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سلمان جهانی – دکتری تکتونیک

چکیده:

چین ها و گسله ها ساختارهای اصلی کمربندچین راندگی زاگرس هستند با این حال وجود تعداد زیادی دیاپیر نمکی درزاگرس خاوری بصورت برونزد یافته plug و یا بصورت مدفون گنبد ازنمکهای سری رسوبی هرمز به سن پرکامبرین پسین کامربرین آغازین منشا گرفته اند مطالعات انجام شده برروی خطوط لرزه ای گستره خلیج فارس به عنوان پیش بوم زاگرس بیانگر آن است که حرکت جانبی و قائم نمکهای سری تبخیری هرمز از پالئوزوئیک پیشین یعنی با یک فاصله زمانی تقریبا کوتاه بعداز رسوبگذاری سری هرمز اتفاق افتاده است این فعالیت تقریبا بصورت پیوسته ولی با شدت های متغیر تاحال حاضر ادامه دارد عملکرد طولانی این دیاپیرهای نمکی سبب شکل گیری ناودیسهای حاشیه ای شده که بطور محلی حجم قابل توجهی رسوب به دلیل پدیده فروسازش downbuilding) درآن نهشته شدها ست وجود این دیاپیرها به همراه ضخیم شدگی محلی توالی رسوبی دراطراف انها محل و روند چینهای شکل گرفته درزمان سنوزوئیک پسین را شدیدا تحت تاثیر قرار داده است.