سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه ویسه – کارشناس ارشد شیمی کاربردی

چکیده:

تا کنون انواع مختلفی از تکنیکهای پیش تغلیظ اورانیومVI)و توریومIV)پیش از تعیین آنالیزی آنهاانجام یافته است که از لحاظ ویژگیهایی چون فاکتور غنی شدگی، ظرفیت جذب و اعتبار سنجی آنها بااستفاده از مواد و محلول های مرجع مورد تایید قرارگرفته و کاربرد آنها در نمونه های واقعی کمپلکس مورد بازبینی قرار گرفته اند. شناسایی اورانیومVI)و یا توریومIV زمانیکه با یکدیگر بوده و یا در حضور سایر آکتینیدها در تکنیک طیف سنجی نوری دشوار می باشد. با استفاده از طیف سنجی نوری می توان عناصر اورانیومVIو توریومIV را مشخص کرد اما به دلیل کاهش شدت های سیگانال و تداخل های بوجود آمده آنقدر از حساسیت لازم برخوردار نبوده است. همچنین با استفاده از طیف سنجی جذب اتمی شعله ایFAASمی توان عناصر اورانیومVIو توریومIV را مشخص کرد اما به دلیل تشکیل اکسیدهای مقاوم آنقدر از حساسیت لازم برخوردار نبوده و تنها در موارد نادر مورد استفاده قرارمی گیرد. تکنیک(GFAAS ) AASدر تعیین عناصر اورانیومVIو توریومIV به کار برده شده و برخلافFAAS دارای حساسیت لازم می باشد. اما ضرورت انجام آماده سازیهای نمونه ای پیچیده و دشوار مشکلی بوده که همیشه با آن روبرو بوده ایم. تکنیک پلاسمای کوپل القایی طیف سنج نشری اتمی(ICP-OES) نیز گرچه نوعی روش آنالیزی چند عنصری است لیکن نمی توان از آن در تشخیص تمایز بین رادیونوکلئیدهای اورانیوم و توریوم استفاده کرد. روش متداولتر پلاسمای کوپل القایی طیف سنج جرمیICP-MS )ICP از جمله روشهایی اند که برای یافتن اورانیوم، توریوم مورد توجه قرار گرفته اند