سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امید کهنسال – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
مصطفی جزایری – عضو هیات علمی دانشگاه سمنان شهرکرد
سعید اباذری – عضو هیات علمی دانشگاه

چکیده:

ادواتبا کنترل توان جاری در خطوط می توا ند در جهت کاهش توان خطوط با بار سنگین کمک کند، و این منجر به افزایش بارپذیری شبکه و کاهش هزینه های تولید و انتقال انرژی می شود . مدیریت گرفتگیcongestion managementبا ادوات FACTSنیاز به دو گام اساسی دارد . اولین مرحله پیدا کردن محل مناسب در شبکه برای ای ن ادوات است ، دومین مرحله بهینه سازی تنظیمات پارامتری این تجهیزات است . در مدیریت گرفتگی یک تابع غیر خطی است . روش قبلی آنالیز حساسیت بوده که از تقریب پخش با ر DCا ستفاده می کند در این مقاله از روش الگوریتم ژنتیک و پخش بارACبرایبدست آوردن جواب بهینه ا ستفاده می کنیم . روش پیشنهاد شده بر روی دو شبکه 5 شینه و شبکه استان خوزستان تست شده است .