سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

عبدالله باجلان – دانشگاه محقق اردبیلی
عادل اکبری مجد – دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

جابهجا کردن بدون گرفتن اشیاء منجر به سادگی و کاهش هزینه به میزان قابل توجهی در مکانیزم جابهجایی میشود. از طرف دیگر جابهجا کردن غیر فعال متداولترین روش جابهجا کردن اشیاء در طبیعت بوده و موجب رسیدن به نقطهی ایدهآل از دیدگاه میزان مصرف انرژی میشود. در این مقاله یک روش جدید که حاصل تلفیق دو روش گفته شده یعنی جابهجا کردن بدون گرفتن و جابهجا کردن غیرفعال اشیاء است، معرفی میشود. در روش گفته شده، هدف جابهجا کردن بدون گرفتن و غیرفعال یک شیء خاص در مسیرهای دایرهای شکل قابل پیشبینی میباشد. به همین منظور مکانیزمی معرفی میشود که متشکل از دو جزء بستر جابهجایی و شیء جابهجا شونده است. بستر جابجایی یک سطح شیبدار ساده در نظر گرفته میشود. سپس شیای معرفی میشود که با قرار گرفتن بر روی سطح شیبدار میتواند در امتداد مسیری دایرهای شکل و قابل محاسبه به صورت غیرفعال جابهجا شود. مسیر حرکت این شیء وابستهی به شکل هندسی آن خواهد بود. تحلیل حرکت شیء جابهجا شونده مشخص میکند که برای اینکه جابهجایی این شیء منطبق بر مسیر پیش بینی شده باشد باید شکل آن اصلاح شود. دو ایده برای اصلاح ساختار شیء معرفی میشود و صحت عملکرد ساختارهای معرفی شده در این ایدهها با شبیه سازی در نرم افزار ADAMS صحه گذاری میشود