سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن رضایی استبرق – دانشجوی کارشناسی ارشد
محسن محمدیان – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود رشیدی نژاد – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین مقاله بهارایه روشی جدیدب ه منظور جایابی هماهنگ منابع تولید پراکنده با هدف بهبود همزمان حاشیه امنیت سیستمهای قدرت درقالب پایداری استاتیک ولتاژ و کاهش تلفات پرداخته شدهاست براین اساس جایابی بهینه منابع یاد شده درقالب یک مساله بهینه سازی غیرخطی با ابعاد بزرگ و با متغیرهای گسسته و پیوسته مدل گردیده و با افزودن شاخص حدبارپذیری درتابع هدف مساله بهینه سازی یاد شده تلاش شده تا بمنظور دستیابی به عملکرد بهینه علاوه برکاهش تلفات حاشیه امنیت سیستم قدرت نیز درجایابی تولیدات پراکنده بهبود یابد دراین راستا باتوجه به ویژگیهای الگوریتم اجتماع پرندگان ترکیبی HGAPSO) از انجهت حل مساله بهینهس ازی استفاده شده و ضمن توسعه این الگوریتم شبیه سازی های مرتبط برروی شبکه ۱۴ شینه IEEE و ۳۰شینه IEEE صورت پذیرفته است نتایج ح اصل با الگوریتم اجتماع پرندگان PSO مقایسه شده و شبیه سازی های انجام پذیرفته نشان دهده دقت مناسب و همگرایی سریع روش پیشنهادی میب اشد.