سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی رستم زاده – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
بهزاد اسمعیل نژاد – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
خلیل ولیپور – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
حسین شایقی – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده:

یکی از پیامدهای مقررات زدایی به کارگیری تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع است. در تحقیقات گذشته غالبا جایابی بهینه تولیدات پراکنده با در نظر گرفتن منافع دارندگان شرکت توزیع انجام شده است. در این مقاله جایابی بهینه تولیدات پراکنده در شبکه توزیع، با در نظر گرفتن همزمان منافع شرکت و مشترک انجام شده است. منافع مشترک از طریق تأمین تمام یا بخشی از مصرف، از طریق تولیدات پراکنده به جای شبکه و منافع شرکت با کاهش تلفات حاصل شده است. هر دو تابع تحت عنوان رفاه اجتماعی، ماکزیمم شده و از بین تکنولوژیهای مختلف منابع تولیدات پراکنده مناسبترین نوع انتخاب شده است. روش بهینه سازی به کار برده شده در این مقاله الگوریتم بهینه سازی رقایت استعماری میباشد. نتایج حاصل از این الگوریتم با الگوریتم ژنتیک مقایسه شده است، که نشان دهنده برتری این الگوریتم بر الگوریتم ژنتیک میباشد.