سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین شایقی – دانشگاه محقق اردبیلی
مجتبی حیدری – دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

رسیدن به سطح قابلیت اطمینان بالا و همچنین کمینهکردن هزینه های سرمایه گذاری و نصب کلیدها و هزینه انرژی تأمین نشده مشتریان به طور یکجا میتواند اصلیترین بحث در بهینه سازی سیستم توزیع باشد. تعیین تعداد بهینه کلیدها و محل آنها در اتوماسیون سیستم توزیع یک موضوع مهم از نقطه نظر قابلیت اطمینان و اقتصادی بودن طرح میباشد . در این مقاله برای تعیین تعداد بهینه و محل کلیدها در سیستم توزیع شعاعی الگوریتم بهینهسازی بهبود یافته ارزیابی برداری اجتماع ذرات VEPSO ارائه می-شود. الگوریتم پیشنهادی چندهدفه جدید به طور همزمان شاخص SAIDI و مجموع هزینه های انرژی تأمین نشده ECOST و هزینه نصب و نگهداری کلید را بهینه مینماید. به منظور ارزیابی کارآیی الگوریتم چندهدفه VEPSO روش پیشنهادی بر روی قسمتی از سیستم توزیع افسریه تهران در مقایسه با الگوریتم اجتماع ذرات آزمایش میشود.