سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد جاویدغنی زاده – جایابی بهینه کلید و انتخاب مانور در شبکه های توزیعبا در نظر گرفتن مناب
رضا قاضی – استاد گروه برق قدرت دانشکده مهندسی- دانشگاه فردوسی مشهد- ایران

چکیده:

وسعت زیاد و گستردگی شبکههای توزیع باعث شده که این بخش از سیستم قدرت سهم قابل توجهی از خطاها را به خود اختصاص دهد. از اینرو چنانچه بر اثر رخداد خطا، برق مشترکان قطع شود و انرژی مورد نیاز آنها تأمین نشود، مجموعه صنعت برق از نظر اقتصادی دچار ضرر و زیان شده و همچنین رضایتمندی مشترکین تأمین نخواهد شد. لذا لازم است به نوعی تعداد و مدت زمان این وقفهها کاهش یابد. یکی از عمدهترین راهکارها جهت حصول به این امر استفاده از تجهیزات کلیدزنی در شبکههای توزیع است. از سوی دیگر با حرکت سیستمهای قدرت از ساختار سنتی به سوی سیستمتجدید ساختار شده، استفاده از واحدهای تولید پراکنده روندی رو به رشد پیدا کرده است. در این مقاله با استفاده از روش بهینهسازی الگوریتم ژنتیک مسأله تعیین همزمان تعداد و مکان بهینه کلیدها در شبکههای توزیع غیر شعاعی با وجود منابع تولید پراکنده ارائه شده است. در این بهینهسازی در تکمیل مطالعات قبلی در این زمینه، تمامی عوامل اقتصادی مؤثر شامل اثرات قطعی برق برای مشترکین مختلف، هزینه کلیدها، احداث خطوط مانور، بهرهبرداری و نگهداری شبکه و همچنین ظرفیت باردهی خطوط مانور در جهت رسیدن به ماکزیمم سود برای شرکتهای توزیع بطور همزمان لحاظشده است. همچنین در شرایطی که یک فیدر امکان مانور با چند فیدر دیگر را داشته باشد الگوریتم پیشنهادی، مانور بهینه را انتخاب میکند. در این مقاله جهت مدلسازی تولیدات پراکنده و تعیین ظرفیت باردهی خطوط مانور از نرم افزارDIgSILENT استفاده شده است.