سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید مهرداد حسینی – دانشجوی ارشد برق- قدرت
محمد حسین جاویدی – استاد گروه برق

چکیده:

جایابی و اندازهی ابی سیستم ها ی تولی د همزمان برق و حرارت و یا بعبارتی منابع انرژی پراکنده در شبکههای قدرت همواره بدلیل کاهش چشمگ یر هزینه ها از اهم ی ت بالا یی برخوردار بوده است. این مقاله یک تابع چند هدفه با رهیافت کلی هزینه-منفعت برای یافتن مکان و اندازه بهینه سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت در شبکههای توزیع ارائه میدهد. برای یافتن نقطه بهینه از الگوریتم ترکیبی پخش بار وPSO استفاده شده است. همچنین اثر پارامترها ی مختلف از جمله نرخ رشد بار و نرخ سود در نظر گرفته شدهاند. روشهای پیشنهادی بر روی سیستمهای تست 6 باسه و 14 باسه IEEE پیادهسازی شدهاند. نتایج بدست آمده نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی توانایی یافتن مکان و اندازه بهینه سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت را دارا میباشد، که منجر به کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان در شبکه میشود.