سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایرج پورکیوانی نرگور – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن رستگار –
حسین عسگریان ابیانه –

چکیده:

در این مقاله جایابی و مقداریابی یک محدود کننده ابررسانای مقاومتی به منظور افزایش پایداری گذرا و همچنین افزایش پایداری سیگنال کوچک ژنراتورهای سنکرون شبکه با در نظرگیری هماهنگی ادوات حفاظتی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مطالعاتاستاتیک و دینامیک شبکه استفاده شده است. در مطالعات قبلی چندین محدود کننده برای کاهش جریان اتصال کوتاه با در نظر گیری تابعهدفی شامل تعداد محدود کننده و مقدار آن در شبکه قدرت جایابی شدهاند ولی در اکثر این مطالعات هماهنگی رله های حفاظتی در نظر گرفته نشده است. در این مقاله سعی بر این است که الگوریتم هایی به منظور جایابی و مقداریابی یک محدود کننده مقاومتی ابررسانا در شبکه قدرت باتوجه به عملکرد و هماهنگی رلههای دیستانس در زمان خطا ارائه گردد.