سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مریم امیدی آوج –
بهدیس خلعتبری سلطانی –
معصومه حصاری –

چکیده:

امروزه شهروندی هم به عنوان هدف و هم معیار کیفیت زیستی جوامع و مشروعیت حکومت ها، اهمیت ویژه ای یافتهاست. وجه اکتسابی و ترویجی شهروندی نیازمند اقدام و توجه جدی نظام های شهری (مشتمل بر مدیریت های شهری،حکومت های شهری، دولت های شهری، سازمان های شهری، مقامات شهری و شهرداری ها) در بهره گیری از سیاستهای شهروند – سازی شهری برای تنظیم شکلی از روابط حاکمان با شهروندان و شهر است که بهترین شیوه زیست ومؤثرترین مواجهه را با مسائل پیچیده شهری امکانپذیر می سازد .هدف اصلی این پژوهش، بررسی جایگاه شهروندان در عرصه مدیریت شهری است. با توجه به گفته های فوق این سؤالاتمطرح می شود که :1. شهروندان چگونه می توانند تاثیر موثرو مطلوبی در مدیریت شهری داشته باشند؟نتایج حاصل بدست آمده از این مقاله بدین ترتیب خواهد بود که؛ مدیریت شهری می تواند با آموزش شهروندی و تشویقشهروندان به پیگیری حقوق خویش، اتخاذ رویکرد شهروندمداری و ایجاد فضای گفتگو میان شهروندان و مدیران شهری،اصلاح نظام اداری و مراعات حقوق شهروندی، جامعیت و عدم تبعیض میان شهروندان، حاکمیت قانون، مسئولیت پذیریدر قبال شهروندان، کارآیی و اثربخشی، شفافیت و پاسخگویی در جهت ارتقاء مشارکت شهروندان نقش آفرینی کند