سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم راثی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
بهبود یاریقلی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده:

هر مقاله فلسفه، روش درست اندیشیدن و راه خردمندانه زیستن و کوشش برای شناخت هستی است. این معرفت مهم انسانی را بهمعنای جس توجوی خرد و خرد حاصل از کاوشگری نیز دانست هاند. همچنین فلسفه به معنای عشق و جس توجوگری خرد و دانش،نظریه یا تحلیل منطقی اصول حاکم بر اندیشه و رفتار و دانش مربوط به جهان هستی است(لطف آبادی، 1386 ، به نقل از فرهنگوبستر، 2004 ) با توجه به مفهوم ذکرشده برای فلسفه و همچنین سایر معانی، مفاهیم و ماهیت فلسفه و فلسفه ورزی و تأکیدآموزه های دینی بر آموزش فلسفه و فلسفه ورزی ، آموزش نحوه فکر کردن، تعقل و تفکر هدایت شده، به جرأت می توان ادعا کرد کهفلسفه و فلسف هورزی در نظام دینی و تعلیم و تربیت از جایگاه والایی برخوردار م یباشد، چرا که بر تعقل و تفکر فلسفی اهدافذ ی قیمت و متعالی مرتبط است.