سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

الناز حدیدی – کارشناس ارشد رشته پژوهش هنر از دانشگاه الزهرا (س) مدرس دانشگاه شریعتی و آزاد اسلامی

چکیده:

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی جایگاه نمادین و اسطورهای نقش عقاب در تصاویر حک شده بر روی مسکوکات ایران، یونان و روم باستان است که در سالهای پنجم قبل از میلاد تا پنجم میلادی، روابط عمیق و معناداری از حیث فرهنگی و هنری با یکدیگر داشته و تصورات کیهانشناختی و اسطورهای خویش را در نمایش نقشمایههای مختلف روی آثارشان به اشتراک گذاردهاند. دراین خصوص سعی شده است تا نماد و نقش عقاب برروی بعضی از سکههای ایران، یونان و روم مورد مقایسه قرار گرفته و پساز تشریح جزئیات تصاویر مشتمل براین نگاره تاریخی در هرسه تمدن، به کمک جداولی، بهبررسی تطبیقی آنها پرداخته شود و میزان تأثیر و تأثرات آنها دراین زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این تحقیق از روش تاریخی تحلیلی بهره برده شده و از منابع موجود یقین حاصل گردید که – ایران و یونان هریک با توجه به اساطیر غالب خویش از نقش عقاب بهره بردهاند، که دراین میان باتوجه به همزمانی تاریخی دوتمدن اخیر و نفوذ عوامل متقابل درسبک هنری هریک از آنها، میتوان اظهار نمود که عقاب نماد و نشانهای باستانی و مرتبط با تصورات عمیق و کیهانی این تمدنهاست