سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

غلامحسین زمانی – استاد دانشگاه شیراز
مریم شریف زاده – دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز

چکیده:

این نوشتار، گزارش بخشی از پژوهش بررسی وضعیت علوم در کشور بوده که ضمن بهره مندی از اهداف و رویکردعلم سنجی ، بطور جامع طراحی و به من ظور بررسی وضعیت علوم کشاورزی و منابع طبیعی در کشور و ارائه پیشنهادهای از اقدامات و بالنتیجه دستاوردهای اولیه ،« شاخص سازی » عملی برای آینده ای بهتراجرا گردید . طراحی الگوی مطالعه و طراحی و پس از تعریف انواع پژوه ش های « روش اسنادی و کتابخان های » این پژوهش است . الگوی مطالعه با استفاده از کمی و کیفی مورد نیاز، به تدوین ابزار سنجش مبادرت گردید . در این مطالعه، وضعیت کارآفرینی به عنوان یکی از مولفه – های شاخص ساختاری علوم، مورد بررسی و عملکرد دانشگاههای دولتی کشور در ابعاد مختلف واکاوی و مقایسه شده است . اطلاعات مورد نیاز با مراجعه مستقیم، جستجوی کامپیوتری، استخراج از گزارش ها و منابع کتابخانه ای بدست آمد و مورد تجزیه و تحلیل و نهایتاً تنظیم جداول و تدوین گزارش قرار گرفت. یافتههای این پژوهش نشان می دهد دانشگاههای مورد مطالعه از لحاظ وضعیت نشانگر ترویجی – توجیهی کارآفر ینی در موقعیتی مطلوب قرار داشته، لکن نشانگرهای آموزشی و پژوهشی در فعالیت های کارآفرینی ضعیف بوده و نیازمند توجه بیشتر مسئولین به این حیطه می باشد. مقایسه عملکرد دانشگاههای مختلف در توسعه کارآفرینی گویای تفاوت چشمگیر بین آنها است و تحلیل این وضعیت لزوم توسعه فعالیتهای فوق برنامه در کشور را تاکید میکند