سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهنوش شریفی – دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی دانشگاه تهران
احمد رضوانفر – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از کارکردهای مهم کارگزاران ترویج کشاورزی به عنوان مولفه اساسی نظام دانش و اطلاعات کشاورزی عبارت است از مهندسی جریان تولید انتقال پردازش و کاربرد موثر اطلاعات در بین آحاد کنشگران بخش کشاورزی و جامعه روستایی به نحوی که موجبات کنشگری آگاهانه همگانی و تحقق یک انگاره توسعه دانش بنیان فراهم آید ایفای چنین نقشی نیازمند شناسایی کارکرد ها و تامین ملزومات زیرساختی نهادی فنی حرفه ای و مربوطه است از جمله این کارکردها می توان به ژورنالیسم اشاره نمود که ماهیت ارتباطی و اطلاع رسانی داشته و به روزنامه نگاری انتشار اطلاعات از طریق مطبوعات چاپی کاغذی و دیجیتالی جریان بخشی اطلاعات از طریق کانالهای ارتباطی عمومی معطوف است. با توجه به چنین برداشتی ژورنالیسم کشاورزی اگر برمبنای اصول علمی و حرفه ای شناخته شده به انجام رسد می تواند نقش مهمی در تبادل و اشاعه اطلاعاتدربخش کشاورزی و فراتر از آن درسطح جامعه درخصوص موضوعات مرتبط با کشاورزی ودرنتیجه تسهیل توسعه بخش کشاورزی ایفا نماید ژورنالیسم با توجه به کارکردها و دستاورهای شناخته شده ای که دارد م یتواند بسان یک مجرای حرفه ای برای نقش آفرینی کارگزاران ترویج کشاورزی برای پیشبرد اهداف و رسالتهای اصیل خویش همانند اشاعه اطلاعات معرفی نوآوری ها آگاهی بخشی و آگاهسازی عمومی آموزش فرهنگسازی و توسعه فرهنگی بسیج عمومی ونظایر آن عمل نماید.