سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد طباطبایی – استادیار بخش میکروبولوژی،دانشکده دامپزشکی شیراز
زهرا همتی – دانشجوی دکتری تخصص باکتری شناسی، دانشکده دامپزشکی شیراز
نگار عظیم زاده – دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی شیراز
مریم معزی – دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی شیراز

چکیده:

لژیونلا نموفیلا یکی از عوامل مهم ایجاد کننده بیماری کشنده ای به نام لژیونر در انسان می باشد. لژیونلا ها ارگانیسم هایآبی- محیطی هستند که در طبیعت و منابع آبی ساخت انسان پراکنده اند و از طریق تنفس آئروسل های آلوده ناشی از این منابع به انسان منتقل می شوند. هدف از این مطالعه جداسازی لژیونلا نموفیلا از سیستم های توزیع آب استخرها و آکواریوم های پرورش ماهی در شهرستان شیراز بوده است. نمونه ها با حجم 1/5 لیتر جمع آوری و بلافاصله با استفاده از فیلتراسیون غشایی 0/45 میکرون تغلیظ گردید. جهت حذف باکتری های مزاحم از تیمار اسیدی و حرارتی استفاده شد. سپس نمونه ها روی محیط اختصاصی لژیونلا (BCYE)، بلاد آگار و مک کانکی کشت داده شدند. به منظور تعین گونه، کلنی های رشد یافته بر روی محیط اختصاصی، در صورت عدم رشد بر روی محیط های معمولی آزمایشگاهی، از طریق ویژگی های مورفولوژی وبیوشیمیایی مختلف مورد شناسایی قرار گرفتند. تمامی نمونه ها با استفاده از پرایمرهای اختصاصی لژیونلا نموفیلا (ژن های SidA, lidA و icmO) با روش PCR 62/5% نمونه ها آلوده به لژیونلا نموفیلا بودند. در 50 % جدایه ها ژن lidA؛ 12/5 جدایه ها زن icmO شناسایی شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که لژیونلا ها در محیط های آبی اطراف ما بخصوص محیط های مخصوص پرورش ماهی حضور دارند. بنابراین جهت جلوگیری از بروز بیماری های وابسته به این باکتری، ردیابی لژیونلا وبکارگیری روش های موثر جهت کنترل این باکتری ضروری می باشد. همچنین نتایج نشان داد که حساسیت و سرعت روشPCR بالاتر از کشت می باشد.