سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی خانی – گروه زیست شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم،جهرم
مهدی زارعی – گروه زیست شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون،کازرون،ایران
سارا استواری – گروه زیست شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم،جهرم

چکیده:

مقدمه و هدف: فنل یک ساختار پایه ای دارد که بطور گسترده ای در ترکیبات آلی سنتزی استفاده می شود. این ترکیبات شامل مواد شیمیایی کشاورزی و حشره کش ها می باشد.ترکیبات فنلی سمیت فوق العاده ای برای بیشتر میکروارگانیسم ها, گیاهان, ماهی ها و جانوران دارد. بنابراین حذف آن از محیط ضروری می باشد. فرآیندهای فیزیکوشیمیایی یکی از روش های حذف فنل می باشد که به دلیل پرهزینه بودن و تولید ترکیبات فرعی خطرناک مناسب نمی باشد. بهترین روش برای حذف فنل روش حذف زیستی می باشد که ارزانتر ومنجر به حذف کامل آن می شود.هدف از این پژوهش جدا سازی وشناسایی باکتری های تجزیه کننده فنل از بیمارستان مطهری مرودشت وتعیین رشد باکتریهای جدا شده در غلظت های مختلف فنل توسط مطالعه ی جذب نوری آنها می باشد. روش کار:نمونه برداری از خاک های کشاورزی اطراف پالایشگاه شیرازگرفت. جداسازی باکتری های تجزیه کنندهی فنل به وسیله ی کشت نمونه ها در محیط پایه ی نمکی نوترین براث و MSMآگار انجام شد.با کشت باکتری های ایزوله در غلظت های 5/0، 7/، 9/0، 1 و2/1 گرم برلیتر فنل توانایی رشد باکتری ها ارزیابی گردید.هدف از این پژوهش جدا سازی وشناسایی باکتری های تجزیه کننده فنل از صنایع غذایی پالایشگاه شیرازو بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها می باشد.یافته ها:مهمترین باکتری های تجزیه کننده ی فنل جداشده از خاک های کشاورزی اطراف پالایشگاه شیرازسودوموناس، اشرشیا کلی،استافیلوکوکوس، انتروکوک و اسینتوباکتر بودند. همه ی باکتری های جدا شده قدرت تجزیه ی بالایی در حذف فنل از خود نشان دادند. به طوری که سودوموناس و اشرشیا کلی قادر به تجزیه ی 1200 میلی گرم بر لیتر فنل به میزان 100% و94% در مدت یک هفته را داشتند.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد،باکتری ها ی سودوموناس واشرشیاکلیبه تریتب 100 درصد و 87 درصد فنل را در مدت یک روز تجزیه می کنند.