سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه حاجی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
شهرام شرکتی – دکتری زمین شناسی ساختمانیه
ابوالقاسم کامکارروحانی – دکتری مهندسی اکتشاف معدن
یوسف عسگری نژاد – مهندس اکتشاف معدن

چکیده:

رسها ازعوامل تاثیر گذار برروی پارامترهای مختلف مخزنی می باشند البته تاثیر آنها برروی مخازن ماسه سنگی بیشترازمخازن کربناته است اما با توجه به این که اکثر مخازن ایران ازنوع کربناته می باشد دراین تحقیق روی مخازن کربناته مطالعه شده است زونهای حاوی رس تاثیر فراوانی برمیزان تخلخل مفید تراوایی اشباع آب میزان تولید می گذارد بنابراین شناسایی زونهای حاوی رس از اهمیت فراوانی برخوردار است درحالحاضر شناسایی زونهای حاوی رس یا توسط روشهای پرهزینه ای ازقبیل مطالعه مغزه های حفاری و آزمایشات موجود برآن انجام میشود و یا توسعه تفسیرهای چشمی چاه نمودارهای پتروفیزیکی خصوصا چاه نمودار گاما صورت میگیرد دراین مطالعه ازترکیبهای مختلفی ازانواع چاه نمودارهای پتروفیزیکی یکی از میادین نفتی غرب کشور برای شناسایی زونهای رسی استفاده شده است پس از انجام جدایش توسط روش ارایه شده مشاهده میشود که دقت جدایش تاحد قابل قبولی بالا رفته است.