سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی بازاریابی و برندهای حامی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمسعود حکاکی – دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی بین الملل دانشگاه تربیت مدرس تهران
امیرحسین خشوعی – دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی بین الملل دانشگاه تربیت مدرس تهران
امیررضا کنجکاومنفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش مالی دانشگاه یزد

چکیده:

جامعه در حال پیشرفت و توجه روزافزون به محیط زیست باعث شده است که تعداد بسیار زیادی از شرکت ها به مفاهیم سبز به عنوان منبع اصلی تغییر استراتژیک توجه کنند. علی الخصوص که این گرایش مفاهیم اصلی و پیچیده استراتژی تکنولوژیک یک شرکت و خلاقیت در تولیدات آن را در بر دارد. همچنین توجه به محیط زیست طی سالهای اخیر در میان خریداران در شهر تهران افزایش یافته است و این در حالی است که برخی موانع بر سر راه همه گیری روش های تولید و مصرف که بیشتر مبتنی بر مبانی محیط زیستی هستند وجود دارند. بنابراین شرکت ها به طور فزاینده به اهمیت مفاهیم بازاریابی سبز پی می برندهدف این مطالعه یافتن نوع رفتارها و ادراکات مشتریان در تقابل ب ا محصولات دوستدار محیط زیست در بخشFMCGو میزان رضایتمندی آنها در پرداخت جهت خرید محصولات سبز می باشد. این مطالعه بر مبنای هر دو اطلاعا ت اولیه و ثانویه انجام گردید . اطلاعات اولیه از طریق یک نمونه برآوردی که در سه ناحیه از شهر تهران انجام گردید، جمع آوری شد . ۱۶۰ نفر برای پاسخ گویی انتخاب شدند و از پاسخ دهندگان خواسته شد تا به یک پرسشنامه آماده پاسخ دهند. پرسشنامه برای دستیابی به رفتاره ا و ادراکات مشتری راجع به محصولات بخشFMCGدوستدار محیط زیست، تحت تاثیر چهار حوزه ارزش افزوده، شامل طراحی محصول ، بسته بندی، مکان و تبلیغات که در واقع راهنماهایی جهت برانگیختن مصرف هستند، تهیه گردید. اطلاعات ثانویه از طریق مجلات ، کتب و دیگر منابع موجود، جمع آوری گردید. مطالعه نشان داد که محصولات سبز از آگاهی قابل توجهی در میان مصرف کنندگان تهرانی برخوردارند به طوری که حاضرند برای ابتیاع این گونه محصولات مبلغ بیشتری بپردازند. اکثریت مشتریان به بسته بندی به عنوان مهمترین عنصر در این گونه محصولات اشاره نمودند. در پایان نیز پژوهشگران چند استراتژی بازاریابی را برای ایجاد تغیی ر ذهنیت در مجموعه ای از مشتریان به سمت محصولات سبز توصیه کرده اند.