سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا آقائی – مؤ
پاتریک پتیتجان – موسسه فیزیک نجومی پاریس، مرکز ملی پژوهشهای علمی، دانشگاه پیر و ماری ک
راگونتان سری آنند – مرکز بین دانشگاهی برای نجوم و فیریک نجومی، پونا، هندوستان
سی اس استالین – موسسه تحقیقاتی علوم مشاهده ای آریابهاتا، نینیتال، هندوستان

چکیده:

هدف اصلی مطالعه جنگل لیمان آلفا در طیف کوازارها، تعیین توزیع ماده در فضای بین کهکشانی است . یکی از پارامترهای کلیدی، مقدار کلی جذب توسط هیدروژن خنثی است . اما برای این منظور باید ابتدا طیف پیوسته کوازار در جنگل لیمان آلفا مشخص گردد . این طیف پیوسته واضح نیست بخصوص در داده های با تفکیک پذیری طیفی پایین و در انتقال به قرمزهای بالا که در آن نواحی غیرجذبی در طیف خیلی کم است . بنابراین ما روشهای متفاوت تعیین طیف پیوسته کوازار را به داده های مشاهده ای خود اعمال می کنیم و مقدار جذب، کاهش چگالی، DA ، در جنگل لیمان آلفا را برای این روشهای متفاوت اندازه گیری و مقایسه می کنیم . این عمل موجب خواهد شد که خطاهای سیستماتیک مربوط به نوع روش انتخابی بکار رفته، در تعیین طیف پیوسته، به طور کمی تعیین گردد .