سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

هادی پورحسن سالکویه – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی، گروه حقوق، گیلان، ایران
کریم بخنوه – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و استاد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی، گروه حقوق، گیلان، ایران

چکیده:

در حال حاضر نظریه اقتصاد مقاومتی مورد توجه بسیاری از صاحب نظران، دولتمردان و برنامه ریزان عرصه ملی قرار گرفته و در شرایط تحریم، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای برونرفت از بزرگترین پیچ تاریخی با هدف شکوفایی اقتصادی در راستای تحقق سند چشمانداز ۰۲ ساله، برای اولین بار توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. مطمئناً برای تثبیت یک طرح و ایده نو، نیاز به نگرش همه جانبه نگر آن دارد. ضرورت تحقیقات دانش بنیان همه جانبه حقوقی و جرم شناسی جرایم و موانع مسیر تحقق پیش روی اقتصاد مقاومتی، باعث پژوهش درباره جرایم یقه سفید شد. این پژوهش جزء تحقیقات نظری و با روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و استنباطی صورت گرفته که علاوه بر بررسی منابع حقوقی و اقتصادی، با روش تحقیقات میدانی از بین تعداد ۰۲۲ نفر از جامعه آماری هدف، به طور تصادفی از صاحب نظران، اساتید و دانش آموختگان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری و با بهره گیری از پرسشنامه، فیش های کتابخانه ای و با استفاده از برنامه های اس پی اس اس، میانگین، اکسل، ورد، فریدمن و آزمون تی به این نتیجه رسید که از منظر نظریههای فردمدار، شخصیت یقهسفید، محیط و سیستم آزاد، برای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ایران باید از شکل گیری جرائم یقهسفیدی به عنوان یکی از موانع اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی جلوگیری کرد و به مقابله و یا پیشگیری وضعی با آن پرداخت