سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا عطایی نجف آبادی – عضو هیئت علمی گروه شهرسازی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی نجف آباد، اصفهان، ایران
احسان پسرک لو – کارشناس ارشد شهرسازی، شهرداری مینودشت، گلستان، ایران

چکیده:

این مقاله با استفاده از شیوه توصیفی تحلیلی در ابتدا به دنبال شناخت و معرفی جایگاه فرم کالبدی و اهمیت آن در تعاریف طراحی شهری از دیدگاه اندیشمندان حوزه شهرسازی می باشد و نشان می دهداین مساله یکی از دغدغه های اصلی پژوهشگران در جهت نیل به سازمان بخشی به عرصه عمومی شهر، خلق فضاهای شهری مطلوب و حفظ کیفیت محیطی را شامل می شود و مسلما کاربرد زیاد این واژه و مفاهیم مرتبط با آن را در این حوزه به همراه خواهد داشت . بدین منظور اولین گام در این مسیر بررسی دقیق این مفاهیم و تبیین آن ها به منظور استفاده صحیح و بجا در مطالعات این حوزه و کمک به محققین در به کارگیری آگاهانه از آنها می باشد که از این حیث می توان این تحقیق را جزء پژوهش های کاربردی دانست که شیوه تحقیق، مرور متون و منابع به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات در بستر مطالعات کتابخانه ای است و همچنین از روش تحقیق موردی و شیوه های تحقیق اسناد تصویری، مشاهده و مصاحبه سود جسته است. لذا در قسمت اول این پژوهش به تدقیق مفاهیم فرمالیسم، فرم، کالبد، شکل و تفاوت آن ها پرداخته و سپس در قسمت یافته ها چگونگی و نحوه به کارگیری این مفاهیم از ابعاد کاربردی مختلف و معانی برگرفته از آن ها از دیدگاه های مختلف مورد واکاوی قرار می گیرد. در قسمت نتیجه گیری جایگاه فرم شهر و تعاریف تک واژه ای و واژه های ترکیبی حوزه شهرسازی و معماری در ادبیات فارسی و انگیسی به همراه مقیاس، سطح فراگیری، انسان یا طبیعت ساخت بودن آن در قالب جداولی به رشته تحریر در آمده است و در نهایت پیشنهادات تکمیلی این مبحث از نظر خواهد گذشت.