سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهره دهقانی بیدگلی – دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی
محمدحسین میران بیگی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
احسان اله کبیر – استاد دانشگاه تربیت مدرس
رسول ملک فر – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

طیف سنجی رامان یک روش طیف سنجی نوسانی است که قادر به تشخیص تغییرات بیومولکولی مرتب طبا تغییرات نئوپلاستیک می باشد هدف از این مطالعه یافتن نشانگرهای طیفی رامان متمایز کننده نمونه های نرمال و سرطانی درچندبافت می باشد مجموعه ای شامل ۱۲ نمونه بافتی ۶ نرمال و ۶ سرطانی از بافتهای پستان روده بزرگ پانکراس و تیروئید بدست آمد سپس این نمونه ها با استفادها ز سیستم طیف سنجی رامان با طول موج ۵۳۲ نانومتر درحداقل ۵ نقطه ارزیابی شده و درمجموع ۶۴ طیف اخذ شد طیفهای بدست آمده درباندهای مهم متناظر با as(CH3) (C-C) J (NH) JAmid3 JCH2(scissoring) JAmid1 درنمونههای نرمال و سرطانی بررسی شدند و نشانگرهای مشترک طیفی برای تمایز نمونه های نرمال و سرطانی در۴ بافت مورد مطالعه بدست آمده