سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

شکیبا کولیوند – دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی

چکیده:

زنان به عنوان نیمی از جمعیت و به واسطه ی نقش های خانگی و اجتماعی خود سهم مهمی در پویاییجامعه دارند و می توانند نقشی سازنده و تأثیرگذار در روند پیشرفت، تکامل و توسعه ی جامعه داشتهباشند؛ اما همواره در طی قرون متمادی علیرغم فعالیت در عرصه های مختلف، مورد کم توجهی قرارگرفته اند؛ چه در درون چارچوب خانواده به لحاظ حقوقی- اقتصادی و چه در سطح جامعه، نسبت بهآنان عموماً بی توجهی صورت گرفته است. مطالعات اخیر صاحب نظران اجتماعی نشان می دهد کهدستیابی به توسعه ی پایدار، بدون مشارکت فعال همه ی اقشار به خصوص زنان در تمامی عرصه ها اعم ازخانوادگی، اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر نیست. به نوعیکه یکی از شاخص های توسعه ی اجتماعی،مشارکت زنان و نحوهی ایفای نقش آنان در ساختارهای اجتماعی است؛ اما هنوز در جوامع مختلف بهدلایل گوناگون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، تعادل مطلوب و قابل قبولی در مشارکت عادلانه زنان درتوسعه و بروز خلاقیتها و استعدادهای آنان برقرار نشده است؛ که البته مشارکت دادن زنان در مراحلسیاستگذاری، طراحی و اجرای پروژه های شهری جنسیت محور مانند پروژه ی پارکهای بانوان، میتواندگامی موثر در عادلانه ساختن فضای شهری باشد.