سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مهدی جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
محمد رضا جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب
علی شاهنظری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمود مشعل – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

هدف پژوهش کنونی تاثیر تهویه بر کاهش صدمات کاویتاسیون بر بتن بوده است ابتدا به بررسی کاویتاسیون در انواع سریز ها ( بلند ، پله کانی ، تونلی) پرداختیم و از شاخص کاویتاسیون برای توضیح این پدیده در سریزها استفاده نمودیم بدین منظور در آزمایشی سه قالب بتن را با ترکیبات مختلف و نسبت اختلاط متفاوت اما دارای وزن یکسان به کار بردیم پس از تاثیر کاویتاسیون به مدت پنج دقیقه مجددا هر سه قالب را وزن کردیم سپس همسن ازمایش را با انجام تهویه مناسب و تغییر عدد کاویتاسیون تکرار کردیم نتایج نشان داد که تغییر عدد کاویتاسیون فشار در منطقه کاویتاسیون افزایش یافته و بر میزان غلظت هوا افزوده شده است که این امر باعث کاهش چشمگیر کاویتاسیون و در نتیجه موجب کاهش صدمات حاصل از تاثیر آن بر بتن شده است.