سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا عبدی آب بخشایی – دانشجویان کارشناسی ارشد معماری، علوم و تحقیقات بروجرد،
مژده ترکمان – دانشجویان کارشناسی ارشد معماری، علوم و تحقیقات بروجرد،
پریا ترکمان – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی منطقه، علوم و تحقیقات بروجرد
خیام کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی منطقه، علوم و تحقیقات بروجرد

چکیده:

معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی برگرفته از مفاهیم عمیقی است که در پی ایجاد آرامش فردی و اجتماعی از دل عقاید و اصول انسانی ایجاد شدهاند. امروزه با رشد توسعه شهرنشینی با ساختاری متفاوت از سیستم شهرسازی گذشته رو به رو هستیم. ساختاری که بدون توجه به ارزش و اهمیت مفاهیم گذشته در حال گسترش است و تاثیرات آن را میتوان در آشفتگیهای زندگی روزمره ی شهروندی امروز به خوبی مشاهده نمود. در آموزههای اسلامی حفظ و توجه به حریم از جمله مواردی است که به آن تاکید ویژه ای شده است. در واقع محرمیت در فضای معماری و شهرسازی تشکیل ساختاری است که بتواند حریم را در دو جنبهی کالبدی و معنایی حفظ نماید.در این مقاله تلاش شده است تا با تحلیل مفهوم محرمیت به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان سازندهی شهرهای اسلامی ایرانی گامی در راستای جهت دهی به ساختار های امروزی برداشته شود. بر این اساس به بررسی محرمیت در محلهی سنتی پامنار تهران پرداخته ایم و شاخص های موثر بر این مورد را شناسایی نموده با استفاده از نرمافزارSpss وزندهی کرده ایم. نهایتاً با توجه به عناصر شناسایی شده و میزان قوت و ضعف عوامل به ارائهی راهکارهایی جهت استفاده از الگوهای این محلهی سنتی در سیما و منظر شهرهای معاصر میپردازیم