سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فهیمه اکبریان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
منیره اکبریان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
حمیدرضا شعاعی – دکتری معماری و ریاست دانشکده ی فنی و مهندسی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

حجاب و پوشیدگی مفهومی بسیار پیچیده داردکه امروزه موردنظر صاحبنظران قرار گرفته است. یکی از مهمترین ارکان زندگی بشر درتمام دورههای تاریخی به حساب می آیدو که منجر به ظهور تعاریف گسترده ای از این واژه شده است.هم اکنون در مورد آن نظرات و عقاید متفاوتی در جریان است که از تمام جنبه ها قابل تامل اما ورد مفهوم به عرصه ی معماری و شهرسازی روی دیگری از این تعریف را که وابسته به عناصر فیزیکی و کالبدی فضاهای سنتی استرا به نمایش می گذارد.در کشور ایران با توجه به حضور عمیق اسلام،فرهنگی با عنوان اسلامی –ایرانی شکل گرفته که خود فضاهای خاصی را در معماری ایرانی وارد کرده است. معماری خانه های ایرانی دارای اجزای متفاوتی می باشد که ورودی ها و هشتی به دو دلیل از سایر فضاها مهمتر می باشند، یک ،واصل بین محیط بیرون و درون می باشندو دیگری اولین تجربه برخورد فرد با محیط را نمایان می سازد.ما در این مقاله بر آنیم که پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و میدانی به اهمییت محرمیت و حجاب و پوشیدگی در جامعه و سپس در خانه های ایرانی بپردازیم و این را گوش زد نماییم که این عنصر اصلی فراموش شده ی مولفه ی اصلی معماری ایرانی را یاد آودی نموده و بتوانیم دوباره در کالبد بناهای ایرانی بکار بگیریم و برای آن ارزش بیشتری قائل شویم