سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی گودرزی – گروه فیزیک، دانشگاه ارومیه، پردیس نازلو، ارومیه
مسعود صیدی – گروه فیزیک، دانشگاه ارومیه، پردیس نازلو، ارومیه

چکیده:

در تحقیق حاضر حلهای دقیق معادله ی پائولی در حضور میدان مغناطیسی خار جی با تقـارن اسـتوانه ای بـرای فرمیـون خنثـی بـا در نظرگـرفتن بـرهمکنش ممـان مغناطیسی آنومال فرمیونها بامیدان خارجی محاسبه شده اند . همچنین برای فرمیونهای باردار تصحیحات انرژی از طریق نظریه اختلال بدلیل نداشتن حل دقیق سیستم ، بدست آورده شده اند . از طریق این نتایج ، میزان آستانه احتمال واپاشی نوکلئونها ارائه شده است