سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا عباس پور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدهی مهندسی پزشکی، آزمایشگاه کنترل سیس
علی مالکی – دانشگاه سمنان، دانشکدهی مهندسی برق و کامپیوتر
علی فلاح – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هدف از این مقاله استفاده از روش آنالیز مولفههای مستقل ICA) به منظور آشکارسازی و حذف آرتیفکت الکتروکاردیوگرامECG)در سیگنال الکترومایوگرامEMG)سطحی ثبت شده از عضلات بالاتنه میباشد. روشICA روشی آماری می باشد که برای تفکیکسیگنال به یکسری منابع مستقل مورد استفاده قرار میگیرد. در اینجا الگوریتمICAبه مجموعهی دادگانEMG آلوده شده توسط آرتیفکتECGاعمال میشود. برخی از مولفههای مستقل بدست آمده متناسب با آرتیفکتECG هستند که توسط الگوریتم پیشنهادی شناسایی و سپس حذف خواهند شد. همچنین عملکرد این الگوریتم با نتایج حاصل از فیلتر بالاگذر مقایسه میشود. به منظور بررسی نتایج بدست آمده، از سیگنالهای شبیهسازی شده استفاده شده است