سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالله سمیعی – کارشناس ارشد مهندسی فراوری مواد معدنی , جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر
احمد خدادادی – استادیار مهندسی محیط زیست , دانشگاه تربیت مدرس؛ دانشگاه تربیت مدرس، پژ
حسین گنجی دوست – استاد گروه مهندسی عمران – محیط زیست , دانشگاه تربیت مدرس
ایزد بنی مصطفی عرب – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – محیط زیست , دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سیانید سدیم و سیانید پتاسیم از جمله مواد سمی هستند که در فرآوری طلا ونقره استفاده می شود . انتقال پساب خروجـی بـه سد باطله موجب آلودگی آب ، رسوبات و خاک منطقه می گردد . پاکسازی خاک آلوده به سیانید با روشـهای مختلـف از جملـه اکسیداسیون،خاکشویی، تجزیه بیولو ژیکی و روش الکتروسینتیک انجام می گیرد . اسـتفاده از روش الکتروکینتیـک بـرای حـذف سیانید تا کنون کمتر مورد استفاده قرار گرفته است . لذا این تحقیق بمنظور بررسی کارایی این روش در خاک با درصد رس بـالا و نفوذ پذیزی پایین انجام شد . در روش الکتروسینتیک با قرار دادن دو الکترود داخل خاک و برقـراری جریـان مـستقیم ، یـون CN – که تحت یک میدان الکتر یکی قرار گرفته است به سمت قطب مثبت ( آند ) مهاجرت کرده و خاک پالایش مـی گـردد . در این پژوهش، پاکسازی خاک سد باطله معدن طلای تکاب از نوع رس (CL) با غلظت سیانید ۰۲۴ میلی گرم بر خاک خشک بـا استفاده از محلولهای آب مقطر و سود ۱ مولار در آند، مورد بررسی قرار گرفت . مایع مورد استفاده در کاتد آب مقطر بود . خـاک مورد نظر با رطوبت بهینه با استفاده از جریان مستقیم با گرادیان ولتاژ V/cm ۱ و V/cm 1/5 با زمان عبور جریان به مـدت ۷ و 14 روز مورد آزمایش قرار گرفت . در انتهای دوره راندمان حذف سیانید از خاک ، pH خاک ،رطوبـت، جریـان الک ترواسـمز و آمپراژ روزانه اندازه گیری شد . نتایج در این تحقیق نشان می دهد که سیانیددر مدت ۷ و ۴۱ روز بـه ترتیـب بـا رانـدمان 65 % و80 % حذف شده است . pH خاک از میزان اولیه ( حدود 83 / ۸ ) به ۱ تا ۲ در نزدیک آند و12تا 13در مجاورت کاتد تغییر نمود . تحلیل نتایج نشان داد که مهاجرت سیانید به سمت قطب مثبت ( آند ) و تغییرات pH عوامـل اصـلی در تعیـین رانـدمان حـذف سیانید می باشد .