سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

پژمان اکبری پویانی – دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان
مهدی امیری نژاد – استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده:

فلزات به طور طبیعی در محیط زیست وجود داشته و برخی از آن ها در فرآیندهای حیاتی نقش مهمی ایفا می کنند ولیچنانچه میزان آن ها از حد معینی فراتر رود سلامت اکوسیستم و آبزیان به تبع آن سلامت انسان را به خطر می اندازند. از میانفلزات سنگین فلزی مانند سرب وجود دارد که مقادیر کم آن نیز برای بدن مضر است. امروزه از فرایندهای جداسازی غشایی باتوجه به مزایایی از قبیل پایین بودن فشار عملیاتی، هزینه پایین تر، راندمان بالاتر ودوستار محیط زیست بودن، می توانبعنوان جایگزین روشهای تصفیه قدیمی استفاده نمود. با بهره گیری از غشاء نانوفیلتراسیون می توان فلزات سنگین را با درنظر گرفتن فشار وغلظت به عنوان پارامترهای موثر بر راندمان جداسازی و به حفظ محیط زیست کمک کرد . در این تحقیقبه بررسی حذف دو فلز آلاینده سرب وکادمیوم از محلول فاضلاب به روش مدل سازی پرداخته شده است. نتایج نشان داد کهشرایط عملیاتی مطلوب به منظور تفکیک گونه های ناخالص به سبب بدست اوردن پسماندی مطلوب جهت تخلیه به محیطانتخاب شده است .