سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسرین اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
حمیده اسدالله زاده – استادیار گروه شیمی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

کربن فعال ماده ای کریستالی و غیر گرافیتی است که حفرات درونی زیادی دارد . کربن های فعال به دو روش اصلی فعالسازی شیمیایی و فیزیکی تهیه می شوند. مواد اولیه گوناگونی برای تولید کربن فعال استفاده می شوند . هدف از این تحقیق حذف یونهای (Cu(II از محلول های آبی بوسیله عمل جذب سطحی با استفاده از کربن فعال تهیه شده از چوب پسته بهعنوان جاذب می باشد. این جاذب کربنی از خاکستر چوب، با استفاده از فسفریک اسید عمل آوری گردید. آزمایش های جذبدر پارامتر های گوناگونی همچون pH ، زمان تماس، مقدار جاذب و دما بررسی شدند. با توجه به نتایج pH بهینه 4، زمانتعادل 10 دقیقه، مقدار جاذب 0/3 گرم بر 25 میلی لیتر محلول بدست آمد. داده های آزمایشی بوسیله مدل های ایزوترمیفروندلیچ و لانگمویر بررسی شدند. علاوه بر این، پارامترهای ترمودینامیکی از قبیل انرژی استاندارد آزاد، آنتالپی و آنتروپیاستاندارد از فرایند جذب محاسبه شدند. نتایج نشان دادند که کربن فعال تهیه شده از چوب پسته جاذبی ارزان برای حذف Cu (II) است.